Förenade Familjehem Sverige AB

Norraryd 30 • 362 96 Ryd

Tel: 0705 472 660

info@forenadefamiljehem.se

Org.nr. 559066-1533

Ansvarig för innehållet på webbplatsen forenadefamiljehem.se


GDPR

Information om dataskydd 

Ansvarsfriskrivning

Denna webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Vi kan dock inte garantera eventuella felskrivning. Vi utesluter allt ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt från användningen av denna webbplats, såvida de inte är baserade på uppsåt eller grov vårdslöshet.

Text, bilder, grafik, ljud, animationer och video samt deras arrangemang på webbplatsen skyddas av upphovsrätt och andra tillämpliga skyddslagar. Innehållet på dessa webbplatser får inte kopieras, distribueras, modifieras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål.

Följande gäller för alla dessa länkar:
Vi förklarar uttryckligen att det inte finns något som helst inflytande på utformningen och innehållet på de länkade sidorna. Vi tar härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade sidor på denna webbplats och antar inte detta innehåll som vårt eget. Denna deklaration gäller för alla länkar som visas på denna webbplats och för allt innehåll på de sidor som banners och länkar som är registrerade hos oss leder till.


Hållbart företagande

Vi har ett stolt samarbete med WB integritet.
Genom WB integritet sköts alla våra visselblåsarärenden – Vi tycker att det är viktigt att ha en extern oberoende part som utreder eventuella oegentligheter och missförhållande.

Bakgrund
Vi har som företag ett transparent förhållningssätt till de möjligheter och problem som omgärdar vår verksamhet. Möjligheter och
problem kan uppkomma inom vårt företag eller hos de intressenter i form av kunder, leverantörer och andra som har intressen i vår verksamhet. En utmaning är att alltid balansera konfidentiell företagsspecifik kunskap och information som inte ska komma andra till del med just öppenhet och transparens.

En del i begreppet CSR (Corporate Social Responsibility) är att vi under strukturerade former ska ta hand om och agera på oegentligheter som förekommer i och i samband med vårt företags verksamhet. En del i denna ambition, eller snarare krav, är att vi sedan 17 december 2021 är skyldiga att implementera en sk visselblåsarfunktion i vårt företag.

Vår styrelse har därför beslutat att implementera sådan med omedelbar verkan. Vi har därför inlett samarbete med WB Integritet AB, www.wbintegritet.se som är specialister på att stödja företag inom området CSR med speciellt fokus på just visselblåsarprocesser.

Vilka berörs?

Samtliga intressenter som omgärdar vårt företag berörs av denna policy. Det vill säga alla medarbetare, externa konsulter, leverantörer, kunder och allehanda myndigheter. Kort sagt alla som har med vårt företag att göra.

Vad omfattar begreppet visselblåsarpolicyn?

Oegentligheter är ett omfattande begrepp. Begreppet kan dessutom utökas med oetiska och omoraliska beteenden. Oftast är oegentligheterna objektiva men ibland subjektiva. Det gäller därför att sortera viktigt och riktigt från oviktigt och subjektivt upplevt.

Vi har i bolaget olika policys. Vi strävar alltid efter att vara en bra samhällsmedborgare. Vi behandlar alla lika och stöttar varandra utifrån våra olika förutsättningar. Vi pratar och implementerar hållbarhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, socialt och företagsmässigt ansvarstagande, vi följer lagar och regler och vi bidrar till samhället bland annat genom att betala allehanda skatter.

Men ibland uppkommer situationer som vi som företag inte kan förutse. Ibland begås misstag och tyvärr uppkommer avvikelser både avseende efterlevandet av våra policys och mot lag och rätt. Ibland medvetet och ibland omedvetet. Ibland underlåter man dessutom att agera, trots att oegentligheter observerats. Detta gäller samtliga av vårt företags intressenter.

Det är därför upp till var och en att med eftertänksamhet använda vår nyinrättade visselblåsarfunktion för skeenden som är värda att rapportera. I sammanhanget bör också framhållas att felaktiga anklagelser är allvarligt och i sig kommer att utredas och i förekommande fall anmälas.

Tänk efter före är därför en bra ledstjärna.

För ovan frågeställningar har vår samarbetspartner www.wbintegritet.se etablerade konfidentiella informationsvägar och kompetenta medarbetare som skall nyttjas.

Slutligen; Vanliga missnöjesyttringar bör i första hand tas med närmaste chef. Vanliga missnöjesyttringar kan vara lönefrågor, arbetsmiljöfrågor, ifrågasättande av beslut mm. Fackliga frågor skall utan undantag naturligtvis tas med fackliga ombud.

Hur rapportera oegentligheter i enlighet med den nya visselblåsarlagen?

Oaktat vilken typ av oegentlighet som uppkommit och som bör rapporteras, är det om möjligt prioriterat att ni rapporterar saken till er närmaste chef.

Om detta ej är lämpligt, eller om det ligger i sakens natur att rapporteringen inte kan göras till närmaste chef, skall rapporteringen göras till www.wbintegritet.se enligt de konfidentiella rutiner som där etablerats.

WB Integritet AB behandlar, utan undantag, samtlig inkommande information, under strikt konfidentiella former.

WB Integritet AB anonymiserar därefter inkommen information med syfte att uppgiftslämnaren ej kan identifieras. Skyddet för uppgiftslämnaren är totalt.

Ni som uppgiftslämnare får efter inlämnad information bekräftelse på att ärendet inkommit och att informationen bearbetas av WB Integritet AB.

Därefter tar WB Integritet AB fram en promemoria som tillställs vårt bolags styrelseordförande som beslutar eventuell ytterligare utredning med åtföljande adekvata åtgärder.