Dataskydd i korthet


Allmän information


Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras personligen med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som listas under denna text.


Datainsamling på denna webbplats


Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?


Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Deras kontaktuppgifter finns i avtrycket på denna webbplats.


Hur samlar vi in dina uppgifter?


Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara data som du anger i ett kontaktformulär.


Andra uppgifter samlas in automatiskt eller efter ditt samtycke när du besöker webbplatsen av våra IT-system. Dessa är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisningen). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.


Vad använder vi dina uppgifter till?


En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.


Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?


Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära korrigering eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.


Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om ämnet dataskydd.


Analys och verktyg från tredje part


När du besöker denna webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.


Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande sekretesspolicy.


2. Hosting und Content Delivery Networks (CDN)


Extern hosting


Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (värd). De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdens servrar. Detta kan inkludera IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan information som genereras via en webbplats.


Värden används i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (art. 6 para. 1 lit. b GDPR) och för att säkerställa ett säkert, snabbt och effektivt tillhandahållande av vårt online-erbjudande av en professionell leverantör (art. 6 para. 1 lit. f GDPR).


Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestationsförpliktelser och följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.


Vi använder följande värd:


Loopia AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås


3. Allmän information och obligatoriska uppgifter


Privatliv


Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.


När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta görs.


Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.


Anmärkning om det ansvariga organet


Den part som ansvarar för behandlingen av data på denna webbplats är:


Förenade Familjehem Sverige AB


Org.nr. 559066-1533


Postadress:


Månaskensvägen 15 • 293 91 Olofström


Tel: 0705 472 660 • VD


Email: info@forenadefamiljehem.se
Verksamhetsutövaren är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (namn, e-postadresser etc.).


Speicherdauer


Om inte en mer specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsdeklaration kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller kommersiella lagringsperioder); I det senare fallet sker raderingen efter det att dessa skäl har upphört att gälla.


Anmärkning om dataöverföring till USA


Bland annat integreras verktyg från företag baserade i USA på vår webbplats. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter delas med respektive företags amerikanska servrar. Vi vill påpeka att USA inte är ett säkert tredjeland i den mening som avses i EU:s dataskyddslagstiftning. Amerikanska företag är skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) behandlar, utvärderar och permanent lagrar dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över dessa behandlingsaktiviteter.


Återkallande av ditt samtycke till databehandling


Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten av den databehandling som utförs fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.


Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)


OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ARTIKEL 6 PARA. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SPECIELLA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVE RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA DATASKYDDSDEKLARATION. OM DU INVÄNDER KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN VISA TVINGANDE LEGITIMA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM UPPVÄGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT HÄVDA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.1 GDPR).


OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER OM DIG FÖR SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR FÖRKNIPPAD MED SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 21.2 GDPR).


Rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten


I händelse av överträdelser av GDPR har registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att inge klagomål påverkar inte något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.


Rätt till dataportabilitet


Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att göras i den utsträckning det är tekniskt möjligt.


SSL- eller TLS-kryptering


Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och med låssymbolen i din webbläsarrad.


Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredje part.


Information, radering och korrigering


Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst frigöra information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket om du har ytterligare frågor om personuppgifter.


Rätt till begränsning av behandling


Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. För detta ändamål kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket. Rätten till begränsning av behandling finns i följande fall:


· Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Under hela revisionen har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.


· Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.


· Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.


· Om du har lämnat in en invändning enligt artikel 21.1 i GDPR måste en balans göras mellan dina intressen och våra. Så länge det ännu inte är klart vems intressen som råder har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.


Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter endast behandlas – med undantag för deras lagring – med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl av stort allmänt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.


Invändning mot reklam för e-post


Användning av kontaktuppgifter som publiceras i samband med avtrycksskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial är härmed förbjuden. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, såsom skräppost.


4. Datainsamling på denna webbplats


Cookies


Våra internetsidor använder så kallade ”cookies”. Cookies är små textfiler och orsakar ingen skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din enhet tills du själv tar bort dem eller automatiskt raderas av din webbläsare.


I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (cookies från tredje part). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tjänster från tredje part (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).


Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex.


kundvagnsfunktionen eller visningen av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller visa reklam.


Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) lagras på grundval av artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR, såvida inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av lagring av cookies för tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies har begärts, sker lagringen av de berörda kakorna uteslutande på grundval av detta samtycke (artikel 6.1 lit. a GDPR); Samtycket kan återkallas när som helst.


Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan det begränsa funktionaliteten på denna webbplats.


Om cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig separat inom ramen för denna dataskyddsdeklaration och vid behov begära samtycke.


Loggfiler för server


Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:


· Webbläsartyp och webbläsarversion


· Operativsystem som används


· Url för referenten


· Värdnamn för den dator som har åtkomst


· Tid för serverbegäran


· IP-adress


Dessa data slås inte samman med andra datakällor.


Dessa uppgifter samlas in på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria presentationen och optimeringen av sin webbplats – för detta ändamål måste serverns loggfiler registreras.


Kontakt


Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angav där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.


Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6.1 b i GDPR, om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR) om detta har begärts.


De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Tvingande lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – påverkas inte.


Begäran via e-post, telefon eller fax


Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.


Behandlingen av dessa uppgifter sker på grundval av artikel 6.1 b i GDPR, om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6 para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR) om detta har begärts.


De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Tvingande lagstadgade bestämmelser – särskilt lagstadgade lagringsperioder – påverkas inte.


5. Analysverktyg och reklam


WordPress Statistik


Denna webbplats använder ”WordPress-statistik” för att statistiskt utvärdera besökarnas åtkomst. Leverantören är Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.


WordPress Statistik använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). WordPress-statistik samlar in loggfiler (referent, IP-adress, webbläsare etc.), webbplatsbesökarnas ursprung (land, stad) och vilka åtgärder de har vidtagit på sidan (t.ex. klick, visningar, nedladdningar). Informationen som samlas in på detta sätt om användningen av denna webbplats lagras på servrar i USA. Din IP-adress kommer att anonymiseras efter bearbetning och före lagring.


Användningen av detta analysverktyg baseras på artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av anonym analys av användarbeteende för att optimera både sin webbplats och sin annonsering. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 lit. a GDPR; Samtycket kan återkallas när som helst.


6. Nyhetsbrev


Data om nyhetsbrev


Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller samlas endast in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar den inte till tredje part.


Behandlingen av de uppgifter som anges i registreringsformuläret för nyhetsbrev sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken ”avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingsoperationer som redan utförts påverkas inte av återkallelsen.


De uppgifter som deponeras hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss .dem eller leverantören av nyhetsbrevstjänster tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.


När du har avregistrerat dig från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss .dem eller leverantören av nyhetsbrevstjänster i en svartlista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan kommer endast att användas för detta ändamål och kommer inte att slås samman med andra data. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa


lagkrav när du skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6, stycke 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan är inte begränsad i tid. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt berättigade intresse.


7. Plugins och verktyg


Google reCAPTCHA


Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan kallat ”reCAPTCHA”) på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.


Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om datainmatningen på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) utförs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende på grundval av olika egenskaper. Denna analys börjar automatiskt så snart webbplatsbesökaren kommer in på webbplatsen. För analys utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, webbplatsbesökarens vistelsetid på webbplatsen eller musrörelser som gjorts av användaren). De uppgifter som samlas in under analysen kommer att vidarebefordras till Google.


ReCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys äger rum.


Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webberbjudanden från kränkande automatiserad spionering och SPAM. Om ett motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 lit. a GDPR; Samtycket kan återkallas när som helst.


Mer information om Google reCAPTCHA finns i Googles sekretesspolicy och Googles användarvillkor på följande länkar:

https://policies.google.com/privacy?hl=dse och https://policies.google.com/terms?hl=se